Słowo Życia-czerwiec 2015

Słowo Życia - czerwiec 2015

Czerwiec 2015 r.

„Święte jest Jego Imię (Łk 1, 49)”

W Biblii imię zawiera w sobie potwierdzenie istoty jego nosiciela, ukazuje pewien aspekt jego natury. Wyraża również całość cech, umiejętności, zdolności osoby; jej osobistą wartość. Gdy Bóg posyła Mojżesza do synów Izraela, ten sprzeciwia się: „gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?" (Wyj 3, 13), a Bóg mu odpowiada: „Jestem, który Jestem. Tak powiesz synom Izraela: «Yod He Waw He» - Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki” (Wyj 3, 14). Powyższy Tetragram składa się z liter czasownika być i można go odczytywać w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, stąd najczęstsze tłumaczenie – Wiekuisty; Źródło wszelkiego istnienia. Z uwagi na szacunek dla boskiej transcendencji wierni wzywają raczej imienia Adonai (mój Mistrzu, mój Panie) i używają wyrażenia Hachem (Imię).
Proklamować, że Imię Boga jest Święte sprowadza się do potwierdzenia, iż świętość określa samą istotę Boga; jest Mu w sposób oczywisty przynależna: „Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo, nikt taką Skałą jak Bóg nasz” (1 Sm 2, 2); „Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty” (Ap 15, 4).

„Święte jest Jego Imię”

Temat świętości imienia Boga jest stały w tradycji żydowskiej. Ta świętość jest natomiast zaledwie wyczuwalna w Objawieniu, którego Bóg udziela z Siebie Samego na przestrzeni całego pierwszego Przymierza. Trzeba było czekać do pełni czasów i do wypełnienia się odkupieńczego Wcielenia, aby móc utożsamić świętość Boga z Jego trwałą i niezmienną Miłością, objawioną w darze swojego Syna, Jezusa Chrystusa: „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17, 26). Na progu nowego i wiecznego Przymierza Matka Zbawiciela przeczuwa prawdziwą naturę świętości Boga wtedy, gdy Anioł zapowiada jej, że Ten, którego pocznie będzie nazwany „Synem Najwyższego” (Łk 1, 32).
A zatem to Pan Jezus jest Tym, który ma objawić prawdziwe Imię Boga miłości, do którego zwraca się w swojej modlitwie: „Ojcze Święty” (J 17, 11). Nasz Pan wciela w całej swojej Osobie tę świętość, która pochodzi od Boga, Jego Ojca - „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Dlatego też Imię Jezusa, Słowa Boga, które stało się Ciałem, uczestniczy w tej świętości Ojca: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1). To właśnie miał na myśli Święty Piotr mówiąc: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68-69).

„Święte jest Jego Imię”

Jezus – Bóg zbawia – jest zatem prawdziwym Bożym Imieniem, którego świętość objawia się w Jego odkupieńczej miłości: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12).
Świętość Chrystusa oznacza:
Dwa rodzaje świadomości Pana Jezusa - prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, pozwalają nam rozróżnić podwójną świętość:

„Święte jest Jego Imię”

Nakaz pochodzący z Księgi Kapłańskiej: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2) możemy zrozumieć jedynie w perspektywie Bożego ojcostwa i Wcielenia Jednorodzonego Syna. Ojciec posłał swojego Syna, który po oczyszczeniu ludzkości w swojej Krwi (por. Ap 7, 14), posłał Ducha świętości tym, którzy są Mu wierni. To właśnie dlatego Bóg może nam nakazać, abyśmy i my byli święci, jak tylko On jest Święty: „w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 15-16). Pan Jezus jest naszą świętością – przez chrzest wciela nas w Siebie i daje nam udział w Duchu świętości, który w pełności na Nim spoczywa; w Nim stajemy się przybranymi synami Jego Świętego Ojca, żyjącego swoim własnym życiem: „zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kol 6, 11).
Jan Paweł II w liście apostolskim, który napisał „U Progu Nowego Tysiąclecia” [Novo millennio ineunte] stwierdza: „perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości” (nr 30), rozumiana jako „pełnia życia chrześcijańskiego i doskonałość miłości” (Lumen gentium, nr 40).

„Święte jest Jego Imię”

Święty Jan Eudes w tych czterech słowach rozeznaje aż sześć wielkich tajemnic:
  1. „Pierwsza polega na tym, że tajemnica Wcielenia, będąc tajemnicą miłości, jest przypisywana Duchowi Świętemu - jako arcydzieło Jego miłości i dobroci.
  2. Druga tajemnica zawierająca się w tych słowach polega na tym, że święte człowieczeństwo Bożego Dziecięcia, które błogosławiona Dziewica poczęła w swoim łonie, jest uświęcone bardzo ścisłym zjednoczeniem, do którego weszła wraz z tą fundamentalną świętością, jaką jest Boskość.
  3. Trzecia tajemnica polega na tym, że to Dziecko-Bóg jest w ten sposób uświęcone i staje się Świętym świętych, aby uświęcać i wysławiać Imię po trzykroć Świętego. Zresztą Ono Samo również zasługuje, aby Je uświęcać na ziemi, w niebie i całym wszechświecie, i wypełniać w ten sposób to, co wyrażają słowa: „Święć się imię twoje”(Mt 6, 9).
  4. Czwarta tajemnica zawarta w tych słowach polega tym, że Zbawiciel świata, którego Najświętsza Dziewica nosi w swoim świętym łonie, jest namaszczony na sposób boski namaszczeniem Boskości, czyli jest poświęcony i konsekrowany na Zbawiciela i uświęciciela wszystkich ludzi. I tę właśnie misję podejmuje będąc jeszcze w łonie – wypełnia ją wobec swojego Zwiastuna i jego rodziców, św. Zachariasza i św. Elżbiety.
  5. Piąta tajemnica polega na tym, że Duch Święty objawiający się w Maryi, by dokonać najświętszego z dzieł, jakie kiedykolwiek były i kiedykolwiek będą, to Święty świętych, sama świętość i źródło wszelkiej świętości. Z chwilą poczęcia Maryja została obdarowana w obfitości, napełniona morzem łask i niepojętej świętości.
  6. Szósta tajemnica zawarta w tych słowach polega na tym, że ta niewysłowiona i cudowna tajemnica Wcielenia jest niewyczerpanym źródłem wszelkich łask i świętości, jakie kiedykolwiek były, są i będą na ziemi i w niebie.
Patrzcie i podziwiajcie jak wiele cudów jest zawartych w tych niewielu słowach, wypowiedzianych przez święte usta Matki Świętego świętych, którego święte Imię niechaj będzie chwalone, uświęcane i wysławiane po wieki wieków” (VIII, 50-51).
Wraz z Serafinami, z całym niebem i ze wszystkimi świętymi Kościoła, z całą „triumfującą” w czerwcu przyrodą módlmy się:
„Święty, Święty, Święty
Pan Bóg zastępów
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!”

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Każdego miesiąca proponujemy duchowe rozważanie nad fragmentem Biblii odnoszącym się do życia braterskiego. Zachęcamy, abyście uczynili z tego słowa „lampę dla waszych stóp i światło na waszej ścieżce” podczas całego miesiąca. Grupy dzielenia duchowego spotykają się, by medytować to Słowo Życia. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami. Nasz adres: Saint Joseph de Mont-Rouge, 34480 PUIMISSON, Francja e-mail : s.faustine@fsj.fr

Powrót do strony głównej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2014 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies