Rodzina św. Józefa

Litania do św. Józefa

Bądź pozdrowiony, Józefie, odbicie Boga Ojca,
Bądź pozdrowiony, Józefie, ojcze Syna Boga,
Bądź pozdrowiony, Józefie, [...]

św. Jan Eudes

Więcej

Zamyślenie o Świętym Józefie

10 maja 2017r.

Jak trudne bywają ludzkie miłości! Czy Bóg jest obecny na tych krętych drogach? Weźmy jako przykład Dawida i Batszebę. Początkowo król jawi się jako intruz, Batszeba jest przecież zamężna. Jednak, gdy żona Uriasza wystawia się na jego niedyskretne spojrzenia, przeczuwa mgliście, że ona będzie należeć do niego. Dawid jest wojownikiem zaprawionym w podbojach. Gdy chce posiąść tę, której zapragnął, gotów jest zdobyć ją siłą, a nawet odebrać życie prawowitemu mężowi. Zostanie surowo potępiony przez Natana, ale można odnieść wrażenie, że Bóg ostatecznie przychyla się do jego zamysłu. Para zostaje obdarzona synem, którego Bóg upodobał sobie (por. 2 S 12, 24-25). Czyż nie jest to wymowne? Czy szczęśliwy finał nie jest dowodem na to, że nasze błędy i przewiny nie skazują na definitywną klęskę? Ci zakochani spotkali się – być może takie było ich przeznaczenie – i w końcu pobrali. Droga była skomplikowana, ale przecież takie jest życie. Ich dziecko, Salomon, okazał się szczęśliwcem: został królem i Bóg mu pobłogosławił. Czy można żądać więcej? Józef naucza nas cierpliwie, że kręte drogi i nieuprawnione skróty nie skazują na nieodwołalną porażkę. Dla Józefa oddanie się Bogu i zawierzenie Mu jest absolutnie najważniejsze; pozwala zrozumieć sens jego życia. Gdy domniemywał, że Maryja została mu odebrana, poczuł się intruzem. Rozważając nocą los, jaki w swym zamyśle zaproponował mu Bóg, doszedł do wniosku, że wartość posiada jedynie to, co jest darowane. Jakże wspaniała i godna naśladowania jest jego ostateczna decyzja! Józef nie targuje się z Bogiem i nie wystawia Go na próbę. Najwyższego się nie przymusza, od Niego się przyjmuje i Jego samego się przyjmuje. Święty Józef ukazuje, że odziedziczona po przodkach skłonność do przemocy i żądza posiadania mogą zostać przezwyciężone, jeśli przyjmiemy dar od Boga – Dziecię Jezus. Poszukując wraz z Józefem radości w Jezusie, odnajdziemy prostą drogę, prowadzącą do źródła, które gasi pragnienia umiłowanych dzieci Boga.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

3 maja 2017r.

Józef, cieśla z Nazaretu, nie jawi się pomiędzy Jezusem i Maryją jako klin zagrażający spójności, ale jako budujący wspólnotę trzon. Troska o jedność Świętej Rodziny została powierzona właśnie Jemu. Józefie Święty, powierzamy Ci nasze rodziny. Spraw, by trwały w jedności blisko Jezusa i Maryi.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

26 kwietnia 2017r.

 Gdy Anioł odszedł, Józef natychmiast obudził się ze snu i wziął do siebie Maryję. « Exsurgens autem Ioseph » (Mt 1,24).
 Po odejściu Anioła, Maryja z pośpiechem udała się do Elżbiety. « Exsurgens autem Maria » (Lc 1,39)
Słowo Boga przynagla Maryję i Józefa do działania, obydwoje pośpiesznie wypełniają Jego wolę. Bezzwłocznie rezygnują z własnych planów. Współpracując z łaską, podejmują wyzwania życia według zamysłu Bożego. Maryjo i Józefie, pomóżcie nam poddać się porywowi zmartwychwstania i otwierać się na natchnienia Ducha Świętego.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

19 kwietnia 2017r.

„On sam stanął pośród nich" (por. Łk 24, 36; J 20, 19). Jezus stawiając dziecko pośród uczniów, zapowiada swoje zmartwychwstanie. Dziecko jest wyobrażeniem. Wzorem jest sam Chrystus. Św. Józef zawsze naśladował dobre wzory.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

12 kwietnia 2017r.

Męka Pańska to czas okryty tajemnicą. Jezus pogrąża się w milczeniu i naucza już tylko poprzez swoją postawę. Józef, który zawsze był otwarty na duchowy wymiar rzeczywistości, głęboko przeczuwa istotę dokonującego się misterium. Postrzega Mękę swojego Syna jako tajemnicę zjednoczenia z Ojcem Przedwiecznym, a zarazem cierpienie duchowe. Takie właśnie nastawienie ma zasadnicze znaczenie. Krzyż bowiem, jeśli nie ma umocowania duchowego – miażdży. Krzyż jest tajemnicą miłości czyli misterium duchowym. Jego istota nie objawia się w zadawanych biczem ciosach, ale w zranionym Sercu naszego Pana. Ta rana Serca ukazuje ból Ojca Niebieskiego, który widzi cierpienie swoich dzieci zniewolonych śmiercionośnym grzechem. Taki sam ból rozdziera serce Józefa, który z wyprzedzeniem mógł poznać kalwaryjską drogę swego Syna. Św. Józef, to mąż sprawiedliwy, w sposób doskonały posłuszny Bogu, a tym samym Krzyżowi, który wcześniej dane mu było odkryć duchowo. Józef wraz z całą ludzkością oczekuje przebaczenia od swojego Syna, ale jednocześnie razem z Nim obejmuje Krzyż, z którego owo przebaczenie wypływa.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

05 kwietnia 2017r.

Absalom, syn Dawida, zawisł na drzewie hańby, a serce jego zostało przebite trzema oszczepami (por. 2 Sm 18). Wówczas, pogrążony w rozpaczy Dawid dojrzał do pełni ojcostwa.

Józef, gdy dojrzał do pełni ojcostwa, oczyma wiary ujrzał swojego Syna wiszącego na drzewie Krzyża i z głębi krwawiącego serca wykrzyknął : „Synu mój! Obym ja umarł zamiast ciebie!” (2 Sm 19, 1).

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

29 marca 2017r.

W czasie Ostatniej Wieczerzy św. Piotr zaprotestował:  „Nigdy mi nie będziesz nóg umywał” (J 13, 8). Apostoł sprzeciwia się woli Mistrza. Jego reakcja dowodzi, jak trudno jest przyjąć posługę miłości ze strony Pana Jezusa.  Nie odrzucamy wprawdzie Jego troski o nas, ale oczekujemy, że okaże ją w sposób, który nam odpowiada i w czasie, który my wybierzemy. Przyznajmy również, że niełatwo nam przyjąć upokorzenie, które wypływa z poczucia całkowitej zależności od drugiej osoby. Doświadczenie to nie było oszczędzone nawet św. Józefowi żyjącemu w doskonałym posłuszeństwie względem woli Boga, który decydował o wszystkim. Czy z jego ust wypłynęły kiedykolwiek słowa: „Boże mój, nie będziesz mi usługiwał, nigdy nie będziesz mi poddany”? Św. Józef, jako sługa wierny, przyjmuje wolę Pana w milczeniu i posłuszeństwie. Naznaczone pokorą jego nazaretańskie życie ukazuje, na czym polega wypełnianie woli Boga: być posłusznym jak syn, a jednocześnie decydować jak ojciec. W przypadku  Piotra natomiast oznaczało to przyjęcie posługi od Pana. A dla każdego z nas sprowadza się do odrzucenia własnej  wielkości i wejścia w maleńkość Boga. Dokonuje się to poprzez walkę, która polega na „przejściu przez ciasną bramę” (por. Mt 7, 13).

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

22 marca 2017r.

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37) Św. Łukasz na pewno nie podsyca w nas nadziei na spełnienie nierealnych zachcianek. Werset ten kończy przesłanie Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi. Wyraża on tajemnicę Wcielenia i jest odpowiedzią na najgłębsze, a zarazem najbardziej skryte pragnienie człowieka: nawiązać głęboką więź z Bogiem. Święty Józef z dwóch powodów jawi się zatem – szczególnie dla kapłanów – jako człowiek rzeczy niemożliwych. Ukazuje każdemu człowiekowi jego pragnienie Boga jako ojca oraz swoje własne pragnienie zrodzenia Boga w każdym człowieku.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

15 marca 2017r.

Każdego roku na święto Paschy udawali się do Jerozolimy. Ta wielka uroczystość przyciągała rzesze Izraelitów, którzy pielgrzymowali śpiewając psalmy: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego!” (Ps 122, 1) „ Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami!”(Ps 128, 1). Przemierzali wzgórza i doliny Galilei, Edomu i Judei jednocząc swoje głosy w niepowtarzalnym uwielbieniu: „Pan twoim cieniem przy twym boku prawym!” (Ps 121, 5); „Wielkodusznie postąpił Pan z nami” (Ps 126, 3); „Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy” (Ps 121, 8). Szczęście płynące z wędrowania przez wiele dni w gronie rodziny i radość przebywania w braterskiej wspólnocie miały w sobie posmak nieskończoności. Wyrażając pragnienie powrotu do Boga, Izraelici maszerowali w kierunku Wiecznego Miasta: „Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie” (Ps 122, 4). Święty Józef, podobnie jak każdego roku, był przepełniony radością, i patrząc na Jezusa modlił się: „Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!” (Ps 122, 6).

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

08 marca 2017r.

Wszyscy wiemy, że Józef to człowiek wielkiego milczenia. Zauważmy jednak, że nie tylko go nie słychać, ale również nie widać. Jeśli nawet go kochamy i modlimy się do niego, to i tak trudno dostrzec jego obecność i działanie. Czy wypływa to jedynie z dyskrecji? A przecież jego świętość jest godna podziwu. Po Maryi, to największy święty! Jak czyste jest serce św. Józefa, jak wielka jego władza nad Nieprzyjacielem. Jest potężniejszy od innych świętych, nie mówiąc już o nas. Wszak dzieli nas ogromna przepaść! To dlatego najkrótszą drogą, która pozwoli ujrzeć św. Józefa jest przejście przez konfesjonał. Niszcząc grzech, Jezus Chrystus rozświetla nasze wnętrze nadzwyczajną Bożą świętością. To światło ukazuje naszym zdumionym oczom prawdziwą rzeczywistość: Jezusa niosącego nas na ramionach i Józefa ochraniającego nas swoją pasterską laską.

Brat Dominique-Joseph

Zamyślenie o Świętym Józefie

01 marca 2017r.

Łatwo powiedzieć: „Tajemnice radosne”. Owszem, radość z odnalezienia  Jezusa w świątyni nie podlega wątpliwości, jednak i w tym przypadku nie obyło się bez smutku spowodowanego rozłąką: „Synu, czemuś nam to uczynił?” (Łk 2, 48). „Czemuście mnie szukali?” (Łk 2, 49): oczywista radość z bycia na nowo razem, ale również towarzyszące jej wewnętrzne rozdarcie z powodu niezrozumienia.
Cierpienia Jezusa nie ograniczają się do Getsemani. Mocny, płynący z głębi serca poryw, nieugaszone pragnienie przebywania przy Ojcu nie odwodzą Go od życia w Nazarecie. „Był im poddany” (Łk 2, 51). Przebywając w bliskości Maryi i Józefa, Jezus nauczył się postawy, która przesądzi o Jego zwycięstwie w ostatecznej walce: „nie moja wola, lecz Twoja nich się stanie” (Łk 22, 41).
Święty Józefie, powierzamy Ci czas Wielkiego Postu. To droga radości, na którą wprowadza nas obrzęd posypania głów popiołem. To czas obumierania sobie i zjednoczenia z Synem Bożym. Naucz nas wyrzekania się każdego przejawu własnej woli.

Brat Dominique-Joseph

Największy ze świętych

Duchowość

Czy wiecie, że według zgodnej opinii teologów, świętych i papieży, św. Józef jest, po Maryi, największym ze świętych?
Już w IV. wieku św. Grzegorz z Nazjanzu pisał: „Pan zogniskował w św. Józefie, jak w słońcu, to wszystko, co święci razem wzięci, mają w sobie ze światła i blasku”. [...]

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

Jezus, Syn Józefa

Duchowość

Pragnę wam powierzyć pewien sekret: kocham św. Józefa!
Oczywiście, odgadliście, że w marcu, miesiącu który jest mu poświęcony, na kilka dni przed jego świętem, opowiem wam o naszym świętym Patronie. [...]

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

Patron Kościoła

Duchowość

Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, Pius IX, „chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świętego Patriarchy, ogłosił Józefa „Patronem Kościoła katolickiego”. [...]

Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II „Redemptoris Custos”, nr 28, 31.

Więcej

Wzór dla współczesnych ojców

Kwiatki św. Józefa

Czego św. Józef może nauczyć nas - współczesnych ojców?

Po pierwsze: może on być dla nas wzorem wiary i zaufania Bogu nawet w sytuacjach, po ludzku sądząc, bez wyjścia; może być przykładem wierności Bogu, którego drogi nie zawsze są zrozumiałe. Wiara ojca jest bardzo ważna dla rodziny, bo dzieci patrząc na swojego tatę, wyrabiają sobie obraz Boga, do którego modlą się: Ojcze nasz. [...]

Maciek Tabor

Więcej