Zamyślenie o świętym Józefie

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Przeżyjmy go razem z Rodzina Świętą, w duchu Nazaretu.

Archiwum Słowa Życia

Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne

Od ponad czterdziestu lat ośrodki studiów józefologicznych spotykają się regularnie, aby dzielić się owocami swojej pracy i wspólnie czcić św. Józefa. Po Włoszech, Kanadzie, Polsce i Meksyku przyszedł czas, aby gospodarzem XII Międzynarodowego Sympozjum była Francja. Instytut Redemptoris Custos – działający przy wspólnocie Rodzina św. Józefa – dniach 25-30 września 2017 roku będzie miał zaszczyt gościć Przyjaciół św. Józefa z całego świata. […]

Więcej

„Przybiliście Go rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście” (por. Dz 2, 23)

Słowo Życia

W tym roku punktem kulminacyjnym kwietnia jest Krzyż, gdyż Wielkanoc wypada dokładnie w połowie miesiąca. Ta przypadkowa symetria kalendarza to opatrznościowy sposób wskazania, że nikt nie uniknie Krzyża. [...]

kwiecień 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Nauka krzyża … jest mocą Bożą” (1 Kor, 18)

Słowo Życia

Krzyż Pana Jezusa jest najpiękniejszym wyrażeniem miłości. Przemawia niewysłowionym językiem miłości prawdziwej. Wielu nie rozumie tej mowy, [...]

marzec 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 17)

Słowo Życia

Modlitwa zazwyczaj kojarzy się z czynnością praktykowaną w określonych miejscach, w konkretnej formie i w wymiernym czasie. Jednakże św. Paweł zachęca również do innego rodzaju modlitwy, wzywając: [...]

luty 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12)

Słowo Życia

W tym miesiącu przystańmy, aby móc prawdziwie powitać i przyjąć Dzieciątko ze żłóbka, wszak trwamy w duchu Bożego Narodzenia aż do Ofiarowania! Wiele fragmentów Biblii wyraża tę wielką tajemnicę: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. [...]

Styczeń 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę” (Wyj 33, 18)

Słowo Życia

Adwent jest czasem oczekiwania, tęsknoty, czułości i radości. Wprowadza nas w głębię tajemnicy Wcielenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Pragnienie, by trwać przy żłóbku jest spontanicznym wyrazem naszej bezgranicznej ufności. [...]

Grudzień 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania” (2 Tym 3, 12)

Słowo Życia

Listopad zamyka rok liturgiczny; teksty niedzielnych czytań mają, w sensie dosłownym, wydźwięk apokaliptyczny, rzucają bowiem światło nadprzyrodzone na współczesne nam czasy. Głoszą, iż wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa zmieniło się wszystko. [...]

Listopad 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości” (Rz 6, 18)

Słowo Życia

Półprawda jest wygodna, gdyż daje poczucie chwilowego zadowolenia. Prawdą absolutną jest, że Chrystus nas zbawił i zostaliśmy rzeczywiście „uwolnieni od grzechu”. [...]

Październik 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7)

Słowo Życia

Ten werset należy do najczęściej przywoływanych z całej Ewangelii. Zauważmy jednak, że dla wielu może kojarzyć się z rozczarowaniem, i ci mówią o nim z pewnym rozgoryczeniem: „oczywiście, wiem, że nie działa magicznie, ale…”. [...]

Wrzesień 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju” (Łk 1, 78-79)

Słowo Życia

Pieśń kończy się powtórnym przywołaniem, tym razem za pomocą innych słów, wątku poruszonego w pierwszych wersetach: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i wyzwolił, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida” (Łk 1, 68-69). [...]

Lipiec 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów” (Łk 1, 76-77)

Słowo Życia

Zaznaczyliśmy już wcześniej, że werset 72.: – „miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze” – stanowi oś centralną pieśni, wokół której symetrycznie układają się pozostałe tematy. Wersety 71 i 73-74 mówią o zbawieniu ofiarowanym nam przez Boga, natomiast wersety 70 i 76 wskazują na rolę proroków. [...]

Czerwiec 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„(Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi), że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” (Łk 1, 73b-75)

Słowo Życia

Jak już zaznaczyliśmy, poprzedni werset (w. 72) – swoista „deklaracja Przymierza” – stanowi oś centralną hymnu Benedictus, wokół której jest zbudowana całość. To dlatego werset 74. symetrycznie podejmuje zapowiedziany w w. 71 temat uwolnienia od nieprzyjaciół: „że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą”. [...]

Maj 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„(Bóg) miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi” (Łk 1, 72-73a)

Słowo Życia

Docieramy do szczytowego punktu pieśni Benedictus: Zachariasz objaśnia dogłębny powód, dla którego Bóg nawiedza swój lud w osobie Mesjasza, Pośrednika zbawienia. To miłość jest przyczyną, która skłania Najwyższego do złożenia przysięgi zobowiązującej Go do zawarcia Wieczystego Przymierza.[...]

Kwiecień 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„(Bóg) wybawi nas od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą” (Łk 1, 69-71)

Słowo Życia

Zachariasz już w 68. wersecie wysławiał Boga, który „nawiedził lud swój i wyzwolił go”. Zbawcze dzieło Boga polega bowiem na tym, że nawiedza On swój lud, aby być blisko niego, i w ten sposób wybawić go od nieprzyjaciół. [...]

Marzec 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„Moc zbawczą (Bóg) nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków” (Łk 1, 69-70)

Słowo Życia

Pieśń Zachariasza – zwana również „Benedictus” – jest częścią Ewangelii według św. Łukasza, nazywanej często „Ewangelią dzieciństwa”. To określenie jest jednak dwuznaczne, ponieważ mogłoby mylnie sugerować, że poprzedza ona „Ewangelię Chrystusa dorosłego”. A przecież istnieje tylko jedna jedyna Ewangelia: „Dobra Nowina o Wcieleniu Słowa Bożego, które przyszło na świat, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupić ludzkość”. [...]

Luty 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i wyzwolił” (Łk 1, 68)

Słowo Życia

Od kilku tygodni trwa rok liturgiczny C, w którym Kościół proponuje czytania z Ewangelii wg św. Łukasza (za wyjątkiem okresów Bożego Narodzenia i Wielkanocy). A więc i my również, po medytacji Magnificat, podejmijmy refleksję nad Pieśnią Zachariasza z Ewangelii Łukaszowej. [...]

Styczeń 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2016 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies