Zamyślenie o świętym Józefie

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Przeżyjmy go razem z Rodzina Świętą, w duchu Nazaretu.

Archiwum Słowa Życia

Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne

Międzynarodowe Sympozjum Józefologiczne jest największym na świecie wydarzeniem poświęconym Józefologii. Od ponad 40 lat, ośrodki studiów józefologicznych spotykają się co cztery lata, aby dzielić się wynikami swojej pracy i dla uczczenia świętego Józefa. Po Włoszech, Kanadzie, Polsce i Meksyku, gospodarzem najbliższego, XII Międzynarodowego Sympozjum będzie Francja.
To właśnie Instytutowi Redemptoris Custos (Rodzina świętego Józefa) przypadnie w udziale gościć w dniach od 25 do 30 września 2017 roku, przyjaciół świętego Józefa z całego świata.[...]

Więcej

„Nauka krzyża … jest mocą Bożą” (1 Kor, 18)

Słowo Życia

Krzyż Pana Jezusa jest najpiękniejszym wyrażeniem miłości. Przemawia niewysłowionym językiem miłości prawdziwej. Wielu nie rozumie tej mowy, [...]

marzec 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 17)

Słowo Życia

Modlitwa zazwyczaj kojarzy się z czynnością praktykowaną w określonych miejscach, w konkretnej formie i w wymiernym czasie. Jednakże św. Paweł zachęca również do innego rodzaju modlitwy, wzywając: [...]

luty 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12)

Słowo Życia

W tym miesiącu przystańmy, aby móc prawdziwie powitać i przyjąć Dzieciątko ze żłóbka, wszak trwamy w duchu Bożego Narodzenia aż do Ofiarowania! Wiele fragmentów Biblii wyraża tę wielką tajemnicę: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. [...]

Styczeń 2017

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę” (Wyj 33, 18)

Słowo Życia

Adwent jest czasem oczekiwania, tęsknoty, czułości i radości. Wprowadza nas w głębię tajemnicy Wcielenia: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Pragnienie, by trwać przy żłóbku jest spontanicznym wyrazem naszej bezgranicznej ufności. [...]

Grudzień 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania” (2 Tym 3, 12)

Słowo Życia

Listopad zamyka rok liturgiczny; teksty niedzielnych czytań mają, w sensie dosłownym, wydźwięk apokaliptyczny, rzucają bowiem światło nadprzyrodzone na współczesne nam czasy. Głoszą, iż wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa zmieniło się wszystko. [...]

Listopad 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości” (Rz 6, 18)

Słowo Życia

Półprawda jest wygodna, gdyż daje poczucie chwilowego zadowolenia. Prawdą absolutną jest, że Chrystus nas zbawił i zostaliśmy rzeczywiście „uwolnieni od grzechu”. [...]

Październik 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7)

Słowo Życia

Ten werset należy do najczęściej przywoływanych z całej Ewangelii. Zauważmy jednak, że dla wielu może kojarzyć się z rozczarowaniem, i ci mówią o nim z pewnym rozgoryczeniem: „oczywiście, wiem, że nie działa magicznie, ale…”. [...]

Wrzesień 2016

Brat Dominique-Joseph

Więcej

„Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju” (Łk 1, 78-79)

Słowo Życia

Pieśń kończy się powtórnym przywołaniem, tym razem za pomocą innych słów, wątku poruszonego w pierwszych wersetach: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i wyzwolił, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida” (Łk 1, 68-69). [...]

Lipiec 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów” (Łk 1, 76-77)

Słowo Życia

Zaznaczyliśmy już wcześniej, że werset 72.: – „miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze” – stanowi oś centralną pieśni, wokół której symetrycznie układają się pozostałe tematy. Wersety 71 i 73-74 mówią o zbawieniu ofiarowanym nam przez Boga, natomiast wersety 70 i 76 wskazują na rolę proroków. [...]

Czerwiec 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„(Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi), że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” (Łk 1, 73b-75)

Słowo Życia

Jak już zaznaczyliśmy, poprzedni werset (w. 72) – swoista „deklaracja Przymierza” – stanowi oś centralną hymnu Benedictus, wokół której jest zbudowana całość. To dlatego werset 74. symetrycznie podejmuje zapowiedziany w w. 71 temat uwolnienia od nieprzyjaciół: „że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą”. [...]

Maj 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„(Bóg) miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi” (Łk 1, 72-73a)

Słowo Życia

Docieramy do szczytowego punktu pieśni Benedictus: Zachariasz objaśnia dogłębny powód, dla którego Bóg nawiedza swój lud w osobie Mesjasza, Pośrednika zbawienia. To miłość jest przyczyną, która skłania Najwyższego do złożenia przysięgi zobowiązującej Go do zawarcia Wieczystego Przymierza.[...]

Kwiecień 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„(Bóg) wybawi nas od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą” (Łk 1, 69-71)

Słowo Życia

Zachariasz już w 68. wersecie wysławiał Boga, który „nawiedził lud swój i wyzwolił go”. Zbawcze dzieło Boga polega bowiem na tym, że nawiedza On swój lud, aby być blisko niego, i w ten sposób wybawić go od nieprzyjaciół. [...]

Marzec 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„Moc zbawczą (Bóg) nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków” (Łk 1, 69-70)

Słowo Życia

Pieśń Zachariasza – zwana również „Benedictus” – jest częścią Ewangelii według św. Łukasza, nazywanej często „Ewangelią dzieciństwa”. To określenie jest jednak dwuznaczne, ponieważ mogłoby mylnie sugerować, że poprzedza ona „Ewangelię Chrystusa dorosłego”. A przecież istnieje tylko jedna jedyna Ewangelia: „Dobra Nowina o Wcieleniu Słowa Bożego, które przyszło na świat, aby przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odkupić ludzkość”. [...]

Luty 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

„Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i wyzwolił” (Łk 1, 68)

Słowo Życia

Od kilku tygodni trwa rok liturgiczny C, w którym Kościół proponuje czytania z Ewangelii wg św. Łukasza (za wyjątkiem okresów Bożego Narodzenia i Wielkanocy). A więc i my również, po medytacji Magnificat, podejmijmy refleksję nad Pieśnią Zachariasza z Ewangelii Łukaszowej. [...]

Styczeń 2016

Ojciec Joseph-Marie Verlinde

Więcej

Rodzina Świętego Józefa 1998-2016 - wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies